Prisliste

PRISLISTE PER 30.11.2016

Advokattjenester

Advokatens timesats skal i tillegg til egen lønn også dekke lønn til ansatte, sosiale utgifter, forsikringer som omfatter pensjon til ansatte, ansvar, kontorhold m.m. Videre inngår utgifter til regnskap og revisjon som omfatter trygg håndtering av klientmidlerVidere omfattes husleie, dataprogrammer, bl.a. online-Lovdata, juridisk bibliotek, kursvirksomhet og annen oppdatering m.m.

Mange oppdrag viser seg av erfaring å bli mer komplisert og arbeidskrevende enn først antatt. Oppdrag kan også skrifte karakter underveis. Særlig hvis motpartens anførsler ikke er kjent på forhånd. Dersom saken er særskilt omfattende, er det ikke mulig å gi noen bindende kostnadsoverslag.

Som hovedregel beregnes salæret med utgangspunkt i fast timesats etter medgått tid. Det samlede salær kan imidlertid justeres skjønnsmessig hensyntatt sakens vanskelighetsgrad, resultat m.v.

Direkte utgifter i forbindelse med oppdraget kommer i tillegg. Dette kan for eksempel være sakkyndiguttalelser, offentlige avgifter og gebyrer, utgifter til reise og opphold, ekstraordinære frakt- og portoutgifter.

Vår timesats er for tiden kr 1600,- per time, dvs 2000,- inkl. 25% mva. til staten. I saker om fri rettshjelp blir timesatsen fastsatt av staten, som per 01.01.17 for tiden utgjør kr 1020,- eksl. moms, dvs kr 1275/ time.

For næringsdrivende kan det på spesielle saksfelt være aktuelt å avtale høyere satser  opp til kr 2200,- eksl moms per time saksbehandling, og kr 2400,- eksl moms per time i retten.

For normale enkeltoppdrag gjelder for tiden følgende enhetspriser:

Ektepakt med enkle bestemmelser, kr 3000,- inkl. mva.

Samboeravtale med enkle bestemmelser, kr 3000,- inkl. mva.

Testament med enkle bestemmelser, kr 3000,- inkl. mva.

Eiendomsomsetning

Vi tilbyr 3 alternativer hvor normalsats utgjør kr 12 500,-. Ved enkle oppdrag kan prisen justers etter avtale.

Full meglerpakke med fotografering og påkostede prospekter er provisjonssatsen 2,5% av kjøpesummen. I tillegg kommer moms til staten med 25 %, slik at samlet meglerprovisjon utgjør 3,1%. I tillegg kommer grunnhonorar kr 6000,- og utgifter til markedsføring der utgifter til avisannonser utgjør største kostnaden. Avhengig av eiendommens beliggenhet tilkommer reise- og visningsutgifter, og evt. annet.

Ved eiendomsomsetning tilkommer følgende utlegg til staten for kjøperen:

Dokumentavgift:  2,5% av kjøpesummen

Tingslysing av skjøte: 525,-

Pantedokument:  525,-

Alternativ 2 er forenklet prospekt og markedsføring, pris kr 25 000,-.

Alternativ 3 er hjelp til selvhjelp i form av juridisk rådgivning, kr 12500,-.

Priser – honoraroppdrag (det vil si at kjøper og selger har kommet til enighet på egen hånd):

Kjøpekontrakt, skjøte, konsesjon (boligkjøp):  kr 6250,- inkl mva

Tillegstjenester honoreres med kr 1500,-, dvs kr 1875,-/ time.

Prosjektmegling og megling av forretningseiendommer, herunder landbrukseiendommer, fastsettes etter særskilt avtale, dog med utgangspunkt i det ovenfor nevnte.

Det følger av forskrifter at både advokattjenester og megleroppdrag skal avtales skriftlig.