Om salgsprosessen

Advokatfirmaet forestår eiendomsmegling både i Norge og Sverige. Salgsprosessen starter gjerne med en gjennomgang av eiendommens standard og mulighet i dagens marked.

For at en advokat skal kunne formidle en eiendomshandel, må han ha et skriftlig oppdrag på standard skjema fastsatt av Finansdepartementet. Det avtales bl.a. hvilken godtgjørelse advokaten skal ha og hvilke utlegg som kan kreves refundert. Oppdragets varighet skal avtales, men det kan skriftlig sies opp når som helst.

Advokaten foretar en rekke undersøkelser som bl.a. består i å innhente opplysninger fra grunnboken om evt. heftelser, servitutter mm. Videre innhentes det opplysninger om reguleringsforhold, ligningsverdi, skattetakst, tomtegrenser m.m. Det er viktig å understreke at selgeren har et selvstendig ansvar for å gi korrekte opplysninger om alle relevante forhold. Kjøperen har en tilsvarende undersøkelsesplikt.

Advokaten gir råd om hvorvidt eierskifteforsikring bør tegnes. Slik forsikring må tegnes før eiendommen legges ut for salg i markedet.

På grunnlag av innhentet dokumentasjon utarbeides det en fyldig salgsoppgave i samarbeid med selger. Vi legger stor vekt på individuell markedsføring. Vi setter f.eks. ikke likeverdige objekter opp mot hverandre. Objektet annonseres i lokale og sentrale aviser. Salgsoppgaven med bilder legges ut på sentrale internettportaler. Videre annonseres eiendommen lokalt i sentralt utstillingsvindu. Vi bidrar med råd og forslag til visningen som foretas av en eller flere representanter for advokatfirmaet. Personlig oppfølging av alle interessenter er en selvfølge. I tillegg informeres alle som har meldt sin interesse og står oppført i vårt kundearkiv.

Alle bud føres inn i en budjournal som kan etterkontrolleres. Om budgivning, se budskjema og forbrukerinformasjon.

Etter at selger har godkjent og akseptert det aktuelle bud, setter advokaten opp kontrakt i samarbeid med partene. Kontrakten signeres av partene, evt. med ektefelles samtykke. Vi sørger videre for utfylling av skjøte, urådighetserklæringer, konsesjonserklæringer, inneståelseserklæringer m.v.

Kjøperens ytelse består i å betale kjøpesummen og statens gebyrer til klientbankkonto, vanligvis med 10% forskudd ved kontraktsunderskrift. Restbeløpet innbetales senest ved overtakelse (nøkkel).

Selgers ytelse består i å overføre råderetten (nøkkel) over eiendommen ved en særskilt overtakelsesforretning. Strømavlesning foretas i fellesskap. Kraftleverandøren varsles.

Advokaten utbetaler kjøpesummen til selger. Evt. lån innfris. Eiendommen overskjøtes. Advokaten kvitterer urådighetserklæringen til avlysning og besørge denne slettet når oppgjøret mellom partene er avsluttet. Eiendomshandelen er avsluttet.

Vi bistår også ved arv, skifte, generasjonsovergang, skatt og annet som har betydning når fast eiendom overdras.

Velkommen til en hyggelig eiendomsprat!